18/9/55

ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจ

ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่เป็นแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและสารสนเทศของระบบจากผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะทำให้นักวิเคราะห์ระบบสามารถวิเคราะห์หาความต้องการในระบบใหม่ของผู้ใช้ได้ มีตัวอย่างอยู่ทั้งหมดอยู่ 4 แบบได้แก่ 1. เลือกตามความสะดวก (Convenient to Sample), 2. เลือกโดยวิธีสุ่ม (Random), 3. เลือกตามวัตถุประสงค์เฉพาะที่กำหนด (Purposeful Sample) และ 4. เลือกจากกลุ่มต่างๆ ที่จัดแบ่งไว้ (Stratified Sample)https://www.facebook.com/surveycan
http://www.surveycan.com
02-583-9992 # 1535
บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิ้งค์ส จำกัด
99/31 ม.4 อาคารซอฟแวร์ปาร์ค  ชั้น 5  ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120