13/11/55

ตัวอย่างการจัดทำแบบสอบถาม (Questionnaire)

ตัวอย่างแบบสอบถาม
ตัวอย่างการจัดทำแบบสอบถาม (Questionnaire)
แบบสอบถาม คือ เอกสารที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและสารสนเทศของระบบจากผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะทำให้นักวิเคราะห์ระบบสามารถวิเคราะห์หาความต้องการในระบบใหม่ของผู้ใช้ได้
แบบสอบถามชุดหนึ่งๆ อาจมีปริมาณเอกสารจำนวนมาก เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการทำแบบสอบถามนี้เพื่อให้นักวิเคราะห์ระบบสามารถรวบรวมข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุด แบบสอบถามอาจมีความหลากหลายและประกอบด้วยข้อคิดเห็นต่างๆ นักวิเคราะห์ระบบมักจะหลีกเลี่ยงการใช้แบบสอบถาม เนื่องจากเห็นว่าข้อมูลที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือน้อยหรือแทบไม่มีเลยและมักได้ข้อมูลที่ไม่ค่อยมีประโยชน์มากนัก
ตัวอย่างแบบสอบถามต่างๆ
เราได้รวมรวมตัวอย่างแบบสอบถามที่น่าสนใจมาให้ท่านได้ศึกษาซึ่งมีดังต่อไปนี้
ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจ
ตัวอย่างแบบสอบถามความคิดเห็น
ตัวอย่างแบบสอบถามทัศนคติ
ตัวอย่างแบบสอบถามโครงการ
ตัวอย่างแบบสอบถามสุขภาพ
ตัวอย่างแบบสอบถามงานวิจัย
ตัวอย่างแบบสอบถามพฤติกรรม
ตัวอย่างแบบสอบถามการเข้าร่วมอบรม สัมมนา
ตัวอย่างแบบสอบถามร้านอาหาร
ตัวอย่างแบบสอบถามพฤติกรรมผู้บริโภค
ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า
ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ
ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้ห้องสมุด
ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจการจัดกิจกรรม
ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ย
ตัวตัวอย่างแบบสอบถามความคิดเห็น
ตัวอย่างแบบสอบถามความคิดเห็นผู้ปกครอง
ตัวอย่างแบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียน
ตัวอย่างแบบสอบถามความคิดเห็นพนักงาน
ตัวอย่างแบบสอบถามพฤติกรรมการออกกำลังกาย
ตัวอย่างแบบสอบถามความต้องการในการเลือกซื้อสินค้า
ตัวอย่างแบบสอบถามก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม
ตัวอย่างแบบสอบถามแบบปลายเปิด
ตัวอย่างแบบสอบถามแบบปลายปิด
ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน
ตัวอย่างแบบสอบถามเกี่ยวกับการลดน้ำหนัก
ตัวอย่างแบบสอบถามด้านบุคลิกภาพ
ตัวอย่างแบบสอบถามกรณีพนักงานลาออก
ตัวอย่างแบบสอบถามบุคคลภายนอก
ตัวอย่างแบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต
ตัวอย่างแบบสอบถามเรื่องความเครียด
ตัวอย่างแบบสอบถามผลการรับฟัง
ตัวอย่างแบบสอบถามบรรจุภัณฑ์
ตัวอย่างแบบสอบถามด้านแรงบันดาลใจ
ตัวอย่างแบบสอบถาม Job analysis
ตัวอย่างแบบสอบถาม Activity-based
ตัวอย่างแบบสอบถามผู้ป่วยที่เป็นโรคต่างๆ
ตัวอย่างแบบสอบถามด้านความปลอดภัย
แบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามงานวิจัย
แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการ
แบบสอบถามภาษาอังกฤษ
แบบสอบถามโครงการ
แบบสอบถามออนไลน์
แบบสอบถามความพึงพอใจในการทํางาน
แบบสอบถามgoogle
แบบสอบถามวิจัย
แบบสอบถามความต้องการ
แบบสอบถามการออกกําลังกาย
แบบสอบถามความพึงพอใจสินค้า
แบบสอบถามประวัติส่วนตัว
แบบสอบถามวันไหว้ครู
แบบสอบถามความพึงพอใจร้านอาหาร
แบบสอบถามทั่วไป
แบบสอบถามร้านอาหาร
แบบสอบถามความคิดเห็น
แบบสอบถามงานวิจัยตัวอย่าง
แบบสอบถามspss
แบบสอบถามงาน วิจัย
แบบสอบถามโครงการ
แบบสอบถามหมายถึง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถาม5ส
แบบสอบถามพฤติกรรมผู้บริโภค
แบบสอบถามร้านอาหาร
แบบสอบถามคําชี้แจง
แบบสอบถามgoogle doc
แบบสอบถามตัวอย่าง
แบบสอบถามioc
แบบสอบถามแบบฟอร์ม
แบบสอบถามความพึงพอใจ ตัวอย่าง
แบบสอบถามหาค่า ioc
แบบสอบถามสุขภาพ
แบบสอบถามความ คิดเห็น
แบบสอบถามอาชีพ
แบบสอบถามe-learning
แบบสอบถามiq
แบบสอบถามiso


การเลือกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม
บางครั้งมีคนจำนวนมากเกินกว่าจำนวนที่นักวิเคราะห์สามารถที่จะจัดการสำรวจได้ ดังนั้นจึงต้องตัดสินใจว่าจะส่งแบบสอบถามใดไปให้กับกลุ่มคนกลุ่มใด กลุ่มใดก็ตามที่เลือกจะต้องเป็นตัวแทนของผู้ใช้ทั้งหมด โดยปกติแล้ว นักวิเคราะห์สามารถเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของผู้ใช้ได้โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือโดยการผสมผสานระหว่างวิธีการต่างๆ 4 วิธีดังนี้


1. เลือกตามความสะดวก (Convenient to Sample) ตัวอย่างเหล่านี้อาจได้แก่ คนที่ทำงาน ณ ที่ตั้งสำนักงาน คนที่ยินดีจะให้ข้อมูลเพื่อการสำรวจ หรือคนที่ถูกกระตุ้นให้อยากแสดงความคิดเห็นมากที่สุด
2. เลือกโดยวิธีสุ่ม (Random) ถ้านักวิเคราะห์ได้รายชื่อของผู้ใช้ระบบปัจจุบันทุกๆคน การเลือกโดยการสุ่มทำได้ง่ายๆ โดยการเลือกคนที่ n จากรายชื่อนั้น หรืออาจเลือกโดยการข้ามชื่อคนที่อยู่ในรายชื่อนั้นโดยใช้ตัวเลขจากตารางตัวเลขสุ่มก็ได้
3. เลือกตามวัตถุประสงค์เฉพาะที่กำหนด (Purposeful Sample) โดยวิธีการนี้นักวิเคราะห์อาจเลือกเฉพาะคนที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น เลือกผู้ใช้ที่เคยใช้ระบบปัจจุบันมานานกว่า 2 ปี หรือเลือกผู้ใช้ระบบบ่อยที่สุด เป็นต้น
4. เลือกจากกลุ่มต่างๆ ที่จัดแบ่งไว้ (Stratified Sample) ในกรณีนี้ จะแบ่งคนทั้งหลายที่อยากจะเลือกเป็นตัวอย่างออกเป็นหลายๆ กลุ่ม (เช่น กลุ่มผู้ใช้ ผู้บริหาร และผู้ใช้ในหน่วยงานธุรกิจต่างประเทศเป็นต้น) จากนั้นจึงใช้วิธีการสุ่มเลือกจากแต่ละกลุ่มhttps://www.facebook.com/surveycan
http://www.surveycan.com/
02-583-9992 # 1516
บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิ้งค์ส จำกัด
99/31 ม.4 อาคารซอฟแวร์ปาร์ค  ชั้น 5  ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120